ยินดีต้อนรับ เข้ามาเยี่ยมชม เจ้าของบล๊อก นุช' ชมพู เอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป :))

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง◕


เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2497 เดิมมีชื่อว่า  " วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง " 
 (Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด " วิทยาลัยหมู่บ้าน "
  
   ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง 4 ประการคือ
  
1. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน

2. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้

3. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ

4. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น